Skötsel av park och grönytor

En utbildning för jobb inom utemiljö.

I utbildningen varvas teori med praktik inom de områden som arbetsgivare efterfrågar, vilket ger dig en god kunskapsgrund för att söka parkskötsel- och trädgårdsjobb inom både offentlig och privat sektor.

Praktikmomentet i utbildningen är förlagd till företag som har rekryteringsbehov inför kommande säsong, vilket innebär mycket goda jobbchanser.

Tid och plats

  • Praktiska moment ges på Jobbstart på Långholmen, och teoriundervisning sker i våra lokaler på Rosenlundsgatan 52.
  • Utbildningslängd är 31 veckor (1 introduktionsvecka, 30 veckors utbildning varav 4 veckor APL)

Studietid, studietakt

  • Studietakt: 100 %

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som 

  • har avslutad grundskola eller slutförda studier på studieväg 2 kurs B på sfi och 
  • är inskriven på Jobbtorg Stockholm.

Kursinnehåll i korthet

Skötsel av utemiljöer (100 gymnasiepoäng)
Utemiljöers funktion, skötselplaner, arbete med gräsytor, lekutrustning, gräsklippning, beskärning och ogräsbekämpning.

Växtkunskap 1 (100 gymnasiepoäng)
Identifiering och namngivning av träd, buskar, barrväxter, perenner och annueller. Växternas härdighet, kvalitet och användningsområde.

Marken och växternas biologi (100 gymnasiepoäng)
Ger grundläggande kunskap om mark, mineraler, jordarter och växtnäringsämne och deras kretslopp. Växternas egenskaper och byggnad. Växtnäringsämnen och deras funktion i växten.

Trädgårdsanläggning (100 gymnasiepoäng)
Arbete med markbeläggningar, trappor, murar och planering och gräsytor. Mätteknik, utsättning och avvägning.

Delar ur gymnasiekursen Fordon och redskap

Svenska som andraspråk på sfi nivå C och yrkessvenska med språklig stöttning i yrkeskurserna, med yrkesbegrepp.

Studienivåer

Den här kursen riktar sig till:

Uppdaterad